Browsing by Author ไพรัตน์ โสภโณดร

Showing results 21 to 40 of 45 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผักไพรัตน์ โสภโณดร; สุทธวัฒน์ เบญจกุล; ก่องกาญจน์ อังสุภานิช; พรชัย ศรีไพบูลย์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2536การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผักไพรัตน์ โสภโณดร; อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2549การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่โรงเพาะฟัก ฟาร์มเลี้ยง และธุรกิจต่อเนื่องของสัตว์เศรษฐกิจ : หอยหวาน (Babylonia areolata) แบบบูรณาการสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรในประเทศไทย : โครงการย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหอยหวานและรูปแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์จากหอยหวานในเชิงพาณิชย์ไพรัตน์ โสภโณดร; เถวียน บัวตุ่ม; สมศักดิ์ สุดจันทร์; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2545การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปมังคุดไพรัตน์ โสภโณดร; ไพศาล วุฒิจำนงค์; ธงชัย สุวรรณสิชนณ์; เย็นจิตต์ ปิยะแสงทอง; อมรรัตน์ สวัสดิทัต; คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2554การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความปลอดภัยอาหารในกระบวนการผลิตปลาแมคเกอเรลในซอสมะเขือเทศบรรจุกระป๋องไพรัตน์ โสภโณดร; อรนุช เดชพิชัย; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2554การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความสมบูรณ์ของกระป๋องที่มีผลต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องไพรัตน์ โสภโณดร; เพ็ญวิภา เกลี้ยงสุวรรณ; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2557การวิเคราะห์และการจัดการปัญหาการเกิดจุดขาวในเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งไพรัตน์ โสภโณดร; จิราพร เทศนุ้ย; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2536การศึกษาการเก็บรักษาผลมังคุดโดยการดัดแปลงบรรยากาศไพรัตน์ โสภโณดร; มณฑาทิพย์ หิรัญสาลี; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
2557การออกแบบการจัดเก็บข้อมูลของส่วนงานสนับสนุนเพื่อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการผลิตเค้กกล้วยหอม : กรณีศึกษาไพรัตน์ โสภโณดร; ชุติมา เมฆธรรม; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2561การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ : กรณีศึกษาการเหวี่ยงแยกไพรัตน์ โสภโณดร; วินิตา แวววรรณจิตร; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2544การใช้ประโยชน์จากเปลือกกุ้ง ไคติน และไคโตแซน เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ไพรัตน์ โสภโณดร; สมเกียรติ ดิษฐแก้ว; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
2541การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลาสุทธวัฒน์ เบญจกุล; ไพรัตน์ โสภโณดร; พรชัย ศรีไพบูลย์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2538การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลาไพรัตน์ โสภโณดร; พายัพ มาศนิยม; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2552การใช้เครื่องในปลาทูน่าไฮโดรไลเสตเพื่อเป็นสารกระตุ้นการกินอาหารและการแทนที่ปลาป่นด้วยฮีโมโกลบินป่นที่ระดับต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)ชุติมา ตันติกิตติ; ไพรัตน์ โสภโณดร; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2543การใช้แป้งบุกเพื่อการผลิตแผ่นฟิล์มบริโภคได้ไพรัตน์ โสภโณดร; บุณฑริกา ยีนยง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
2556ความสัมพันธ์ของคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบต่อคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มไพรัตน์ โสภโณดร; ถาวร จันทโชติ; นิรชรา บุญญานุวัตร; ฉัตรดาว คงเอียด; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2554ความสัมพันธ์ของคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบต่อคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม กรณีศึกษาบริษัทนามหงส์น้ำมันปาล์ม จำกัดไพรัตน์ โสภโณดร; ฉัตรดาว คงเอียด; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552ประสิทธิผลของการจัดการความปลอดภัยอาหารจากการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตอาหารกระป๋องไพรัตน์ โสภโณดร; สาวิตรี ณุวงศ์ศรี; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2541ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการจับโลหะของไคตินและไคโตแซนไพรัตน์ โสภโณดร; เถวียน บัวตุ่ม; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง)
2552ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปลาหมึกแช่เยือกแข็งไพรัตน์ โสภโณดร; อิศวรี ทุมรัตน์; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร