กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4545
ชื่อเรื่อง: การยืดอายุของหอยแมลงภู่แช่เย็นภายใต้สภาวะการดัดแปลงบรรยากาศ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Shelf-life extension of refrigerated green mussel (Perna viridis) under modified atmosphere packaging
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จารุวรรณ มณีศรี
พายัพ มาศนิยม
อมมี เบญจมะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ: กรดแล็กติก;หอยแมลงภู่ การเก็บและรักษา;หอยแมลงภู่ การบรรจุหีบห่อ;จุลินทรีย์ การควบคุม
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4545
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
292287.pdf100.66 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น