001 Research : [369] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 369
Issue DateTitleAuthor(s)
2557เครื่องมือทดลองสมมูลไฟฟ้าความร้อนหะหรูม หีมสุหรี; สมชาย กอพูนพัฒน์; ปิยะ ผ่านศึก
2554โครงการศึกษาขีดความสามารถของสื่อและการนำเสนอข่าวออนไลน์ในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ฐิติมา เทพญา; ดุษฎี เพ็ชรมงคล
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนจากอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขวัญฤดี คล้ายแก้ว; จอมสร้างภูมิ พรหมประวัติ
2544วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมของชาวบ้านตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูนจังหวัดพัทลุงประสิทธิ์ บัวงาม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2546การพัฒนารูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลแบบทางร่วมรักษาเพื่อลดปวดและวิตกกังวลโดยอาศัยสื่อเสียงทางภูมิปัญญาไทยประณีต ส่งวัฒนา; อุทัยวรรณ พุทธรัตน์; ณัฐพงศ์ โสวัตร; คณะพยาบาลศาสตร์
2544ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์กับคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในภาคใต้ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; ถนอมศรี อินทนนท์; อุดม พานทอง; สุรีย์พร กฤษเจริญ; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; คณะพยาบาลศาสตร์
2536ปัจจัยพื้นฐานบางประการที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินจีราวัณย์ เสวกวงศ์; เบญจมาศ ช่วยนวล; ปราโมทย์ หฤรักษ์; คณะพยาบาลศาสตร์
2531ประเมินผลกระทบพื้นที่ชนบทภาคใต้บรรเจิด อารีกูลชัย; สุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมพร เฟื่องจันทร์; อภินันท์ กำนัลรัตน์; พิชัย ธานีรณานนท์; มานพ จิตต์ภูษา; ค้วน ขาวหนู; สำนักวิจัยและพัฒนา
2536การแสวงหาข้อมูล และความวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาแสงอรุณ สุขเกษม; อังศุมา วิทยวีรศักดิ์; คณะพยาบาลศาสตร์
2538การฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนกลางเริงชัย ตันสกุล; โครงการจัดตั้งคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
2547การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพิมพาภรณ์ สุวัตถิกุล; ชุติมา ศรีชาย; วิทยาเขตภูเก็ต
2530ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเอง และครอบครัวของประชาชนชนบท ศึกษารายกรณี 1 ตำบลนันทนา น้ำฝน; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; คณะพยาบาลศาสตร์
2530โครงการระบบการปลูกพืชเรื่องการศึกษาการปลูกพืชแซมยางพาราไพศาล เหล่าสุวรรณ; อิบรอเฮม ยีดำ; ปิติ ศรีปานะ; พิทยา ศิริสงคราม; อัตพล ทองสมศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2548การพัฒนาแบบจำลองการตลาดข้อตกลงยาง : กรณีศึกษา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงปรัตถ พรหมมี; สุรพล ฝันเชียร; ปริญญา เฉิดโฉม; คณะเศรษฐศาสตร์
2541รูปแบบความร่วมมือระหว่างการศึกษาพยาบาลและการบริการพยาบาล : กรณีตัวอย่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ดวงวดี สังโขบล; ช่อลดา พันธุเสนา; ทัศนีย์ นะแส; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; อรสา กนกวงศ์; ประสมศรี บุญยะตุลานนท์; วดี สุขสมบูรณ์; สุนี วิทยศิลป์; ประสานศรี ก่อสกุล; สาลี บุญศรีรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์
2546สุขภาวะจิตวิญญาณผ่านผู้รู้อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; คณะพยาบาลศาสตร์
2535ปัจจัยพื้นฐานบางประการที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดไม่พิ่งอินสุลินอมรรัตน์ ลิ่มเฮง; จีราวัณย์ เสวกวงศ์; เบญมาศ ช่วยนวล; ปราโมทย์ หฤรักษ์; คณะพยาบาลศาสตร์
2539ผู้หญิงในชุมชนประมงพื้นบ้านภาคใต้ ท่ามกลางกระแสคลื่นที่โหมกระหน่ำเยาวนิจ กิตติธรกุล; โครงการจัดตั้งคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
2541การศึกษาเบื้องต้นของอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมีในบริเวณจังหวัดสงขลาเริงชัย ตันสกุล; คณะวิทยาศาสตร์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
2548การศึกษาติดตามพฤติกรรมการใช้สารเสพติดภายหลังการบำบัดรักษาของผู้ติดสารเสพติดซ้ำในสถานบำบัดยาเสพติด ภาคใต้เยาวรัตน์ มัชฌิม; บุญวดี เพชรรัตน์; ประณีต ส่งวัฒนา; ขวัญตา บาลทิพย์; สำนักวิจัยและพัฒนา; คณะพยาบาลศาสตร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 369