ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 59
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550พัฒนาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกต้นเสม็ดแดงใบมนสุณีย์ บุญกำเหนิด; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2551ผลของชนิดเนื้อสัตว์ ไขมัน และวัตถุเจือปนอาหารต่อคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชันฮาลาลพัชรินทร์ ภักดีฉนวน; ใบศรี สร้อยสน; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2556คุณภาพทางเคมีของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์จากภาคใต้ของประเทศไทย และการเตรียมโมโนลอรินโดยใช้เอนไซม์พัชรินทร์, ภักดีฉนวน; รุสมียา, อาลี; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2548การพัฒนามาตรฐานด้านโภชนาการของอาหารฮาลาล : การสร้างสูตรอาหารพื้นฐานของอาหารฮาลาลสุมาลิกา, เปี่ยมมงคล; สุภาพร, ศิริรัตน์; ใบศรี, สร้อยสน; ฮาบีด๊ะ, อาแด; นฤมล, จันทพันธ์; เจ๊ะอูเซ็ง, อารีอัสเฮาะ; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2557ผลของการเตรียมขั้นต้นและอุณหภูมิอบแห้งต่อสมบัติของส้มแขกแห้งสุธีรา, เสาวภาคย์; ธรรมรัตน์, สัมมะวัฒนา; ศิริพร, อาจณรงค์; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2556สมบัติของเจลผสมระหว่างวุ้นกับเจลาตินปลาเทวี, ทองแดง คาร์ริลา; ณิชาภัทร, สมบูรณ์; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพเครื่องดื่มข้าวมีสีเทวี, ทองแดง คาร์ริลลา; อัสมา, อับรู; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2556องค์ประกอบทางเคมี สมบัติเชิงหน้าที่ และการออกฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วหรั่งธรรมรัตน์, แก้วมณี; ลีนา, หง้าฝา; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2549รูปแบบการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานีสุมาลิกา เปี่ยมมงคล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2549การผลิตข้าวเกรียบอนามัยโดยการเสริมสาหร่ายผมนางและแป้งถั่วเขียวสุมาลิกา เปี่ยมมงคล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ