Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11493 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2005Porcine plasma protein-sugar maillard reaction products (MRPs) : some factors affecting antioxidant activity and their applicationWittayachai Lertittikul; Prince of Songkla University Faculty of Agro-Industry (Food Technology)
2006Effect of phosphate compounds on setting and gel-forming ability of surimi from bigeye snapper and threadfin breamOrawan Julavittayanukul; Prince of Songkla University Faculty of Agro-Industry (Food Technology)
2004Extraction and charaterization of collagen and gelatin from bigeye snapper (Priacanthus tayenus) skin and bonePhanat Kittiphattanabawon; Prince of Songkla University Department of Food Technology (Food Technology)
2547คุณภาพการให้บริการทางการศึกษาของสถาบันราชภัฏสงขลาอิสระ ทองสามสี; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2547การปฏิบัติของพยาบาลตามหลักจริยธรรมในการเคารพเอกสิทธิ์ของผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วย และพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปในภาคใต้จิตติมา ธัญญาบาล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2543การประเมินผลโครงการพัฒนาจังหวัดสตูล : ศึกษาประสิทธิผลของการดำเนินงานโครงการน้ำกิน - น้ำใช้ ปี 2535-2537ประเจียด อักษรธรรมกุล; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2546ความสัมพันธ์ระหว่างการนอนหลับ ความปวด และผลลัพธ์ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องปิลันธน์ ลิขิตกำจร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2539การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้วิชาญ สุขสง; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2006Antioxidative activity and functional properties of protein hydrolysate from round sead (Decapterus maruadsi) muscleYaowapa Thiansilakul; Prince of Songkla University Faculty of Agro-Industry (Food Technology)
2540ขวัญของข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร : กรณีศึกษากองบัญชาการ มลฑลทหารบกที่ 42อนันต์ ฤทธิยา; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)