กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13692
ชื่อเรื่อง: แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง 4 ปี พ.ศ. 2557-2560
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักงานจังหวัดพัทลุง
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;ความไม่มั่นคงทางอาหาร;การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ;ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์;ภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: สำนักงานจังหวัดพัทลุง
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13692
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ใบคั่น .docx18.93 kBMicrosoft Word XMLดู/เปิด
ใบคั่น2.docx20.82 kBMicrosoft Word XMLดู/เปิด
ปกแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี.jpg980.68 kBJPEGดู/เปิด
ภาคผนวก.docx74.09 kBMicrosoft Word XMLดู/เปิด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพัทลุง .docx379.3 kBMicrosoft Word XMLดู/เปิด
ส่วนที่ 1.1 แบบสำรวจข้อมูลปัญหาความต้องการระดับพื้นที่.docx112.85 kBMicrosoft Word XMLดู/เปิด
ส่วนที่ 2 ข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ .doc416 kBMicrosoft Wordดู/เปิด
ส่วนที่ 3 ข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด.docx38.6 kBMicrosoft Word XMLดู/เปิด
สารบัญ.docx29.9 kBMicrosoft Word XMLดู/เปิด
แบบ จ.1-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.docx401.51 kBMicrosoft Word XMLดู/เปิด
แบบ จ.1-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.doc366.5 kBMicrosoft Wordดู/เปิด
แบบ จ.1-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.doc1.02 MBMicrosoft Wordดู/เปิด
แบบ จ.1-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.doc97.05 kBMicrosoft Wordดู/เปิด
แบบ จ.1-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.doc293.5 kBMicrosoft Wordดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น