Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 201-210 of 246 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2553กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2548โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาและการสร้างตัวชี้วัดระบบการพัฒนาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2556โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2547โครงการการจัดทำแผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; มูลนิธิ สิ่งแวดล้อมไทย ฝ่ายเมืองและสิ่งแวดล้อม
2557การจัดทำแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและป่าพรุควนเคร็งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2548โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากรมควบคุมมลพิษ
2548-01หุ้นส่วน...ฟื้นฟูทะเลสาบสงขลากรมควบคุมมลพิษ
2548กิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากรมควบคุมมลพิษ
2535พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ 2535อานันท์, ปันยารชุน