Please use this identifier to cite or link to this item: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16952
Title: โครงการการจัดทำแผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
Authors: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิ สิ่งแวดล้อมไทย ฝ่ายเมืองและสิ่งแวดล้อม
Keywords: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
Issue Date: 2547
Publisher: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Abstract: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้ตระหนักถึงข้อจำกัดของการศึกษาในเรื่องการจัดระดับความเป็นชนบท-ความเป็นเมืองของชุมชน รวมทั้งข้อจำกัดของตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนที่มีอยู่ในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ สำนักงานฯ จึงได้จัดให้มีโครงการการจัดทำแผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนขึ้น โดยมอบหมายให้มูลนิธิ สิ่งแวดล้อมไทย ฝ่ายเมืองและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาวิธีการจัดระดับชุมชนตามความเป็นชนบท-เมือง พัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน จัดทำฐานข้อมูลชุมชน และจัดทำแผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ทั้งนี้เพื่อที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญคือชุมชนเองจะได้นำการศึกษาและแผนแม่บทนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับชุมชนได้อย่างแท้จริง
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16952
Appears in Collections:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาItems in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.