Please use this identifier to cite or link to this item: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16953
Title: โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาและการสร้างตัวชี้วัดระบบการพัฒนาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
Authors: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Keywords: การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ;คุณภาพสิ่งแวดล้อม;ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์;การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
Issue Date: 2548
Publisher: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Abstract: โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการและการสร้างตัวชี้วัดระบบการพัฒนาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการที่อยู่ภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการฯ ประกอบด้วย โครงการเร่งรัดพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาปีงบประมาณ พ.ศ.2546 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 21.4 ล้านบาท โครงการภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 286.25 ล้านบาท และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 จำนวน 27 โครงการ งบประมาณ 331.66 ล้านบาท โดยรายงานฉบับนี้ได้แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ทบทวนการประเมินผลโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2546 และปีงบประมาณ พ.ศ.2547 มีการประเมินโครงการในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 รวมทั้งการติดตามและประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน การวิเคราะห์ความสอดคล้องและความสมดุลย์ด้านงบประมาณของแผนงานและโครงการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลฯ ให้สอดคล้องกับข้อมูลการศึกษาโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 อนึ่ง ในภาพรวมของโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการและการสร้างตัวชี้วัดระบบการพัฒนาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่มีอยู่ภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการฯ มุ่งหวังให้การดำเนินโครงการสามารถลดความซ้ำซ้อนด้านการตั้งงบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสามารถนำข้อบกพร่องไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขใช้ในการทำงานสำหรับปีต่อไป
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16953
Appears in Collections:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาItems in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.