กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8107
ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The participation in Control and Prevention of Hypertention of Village Health Volunteers in Muang District Pattani Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สนั่น, เพ็งเหมือน
จิตติพร, จันทรัตน์
Faculty of Education (Education)
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
คำสำคัญ: อาสาสมัครสาธารณสุข;โรคความดันโลหิตสูง;ปัตตานี;ไทย (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: สารนิพนธ์ (ศษ.ม.(ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8107
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:270 Minor Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdfCover441.77 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstracts.pdfAbstracts168.71 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgements.pdfAcknowledgement163.15 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdfContents176.5 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdfChapter1796.71 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdfChapter2220.69 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3.pdfChapter3445.24 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdfChapter4269.96 kBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdfReferences200.32 kBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix.pdfAppendix248.23 kBAdobe PDFดู/เปิด
Vitae.pdfVitae176.42 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น