กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6892
ชื่อเรื่อง: สำนึกทางสังคมในนวนิยายไทยช่วงปี พ.ศ. 2520-2547
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Social Awareness in Contemporary Thai Novels (1977-2004)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ดวงมน จิตร์จำนงค์
ทำนอง วงศ์พุทธ
ภาษาไทย
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รายละเอียด: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย)
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6892
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:411 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
Vitae.pdf190.01 kBAdobe PDFดู/เปิด
Reference.pdf248.41 kBAdobe PDFดู/เปิด
Cover.pdf177.1 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdf223.37 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter5.pdf333.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdf691.04 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3.pdf718.29 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdf602.22 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdf260.71 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgement.pdf212.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstract.pdf226.63 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น