Browsing by Author Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การจัดการวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยแช่เยือกแข็งไพรัตน์ โสภโณดร; นที รักร่วม; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2551การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินงานของสายการติดฉลากและบรรจุกล่องผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องณวรา จันทรัตน์; เมธาวี มานิต; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2557การประยุกต์ใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า เพื่อเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในกระบวนการผลิตถุงมือยางสำหรับตรวจโรคไพรัตน์ โสภโณดร; กิตติพล บุญทอง; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552การประเมินความเสี่ยงของหอยนางรมจากแหล่งเลี้ยงในอ่าวบ้านดอน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีไพศาล วุฒิจำนงค์; สุรชาติ วิชัยดิษฐ; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2557การประเมินประสิทธิภาพและแนวทางการลดการใช้พลังงานของเครื่องแช่เยือกแข็งแบบอุโมงค์ไพรัตน์ โสภโณดร; ธีรยุทธ ห่อทอง; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2557การปรับปรุงกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุขวดแก้วด้วยการผลิตแบบลีนเกรียงไกร ไวยกาญจน์; จารี ไฝบุญจันทร์; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2559การปรับปรุงการคำนวนต้นทุนการขนส่งไข่ไก่จากฟาร์มสู่ลูกค้ากิตติ เจิดรังษี; มานัส มาสวิเศษ; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2557การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรที่สำคัญในกระบวนการผลิตอาหารทะเลแปรรูปที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทเกรียงไกร ไวยกาญจน์; ภาคินัย มนปราณีต; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2556การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการโม่ข้าวสาลี ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์โดยใช้การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมกิตติ เจิดรังษี; ฐานันตร์ สุทธิกวี; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2554การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของสารทำความเย็นเอทิลีนไกลคอลในกระบวนการผลิตไอศกรีมแท่งไพศาล วุฒิจำนงค์; เปมิกา แซ่เตียว; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2556การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกแช่เย็น : กรณีศึกษากันยา อัครอารีย์; สุวิชาญ เตียวสกุล; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552การปรับปรุงระบบการจัดการและการจำลองสถานการณ์ของคลังสินค้าเครื่องดื่มน้ำผลไม้ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ; อรวรรณ มัชฌิมาจิต; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2558การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในส่วนต้นน้ำของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่กันยา อัครอารีย์; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554การลดเวลาไร้ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไอศกรีมแท่งศุภชัย ภิสัชเพ็ญ; ดาริกา อวะภาค; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2554การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความปลอดภัยอาหารในกระบวนการผลิตปลาแมคเกอเรลในซอสมะเขือเทศบรรจุกระป๋องไพรัตน์ โสภโณดร; อรนุช เดชพิชัย; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2554การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความสมบูรณ์ของกระป๋องที่มีผลต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องไพรัตน์ โสภโณดร; เพ็ญวิภา เกลี้ยงสุวรรณ; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2557การวิเคราะห์และการจัดการปัญหาการเกิดจุดขาวในเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งไพรัตน์ โสภโณดร; จิราพร เทศนุ้ย; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2557การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กากใบชาจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทดแทนการใช้ชิ้นไม้สับในการผลิตแผ่นปาร์ติเกิลกันยา อัครอารีย์; อาทิตยา กาญจนะ; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากน้ำหวานทิ้งจากโรงงานน้ำอัดลมกิตติ เจิดรังษี; อรอุมา เผือกชาย; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2554การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและทางยาของข้าวงอกเพื่อเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก; บัญชา อุไรกุล; นงพร โตวัฒนะ; ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล; ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์; เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร