Browsing by Author สถาบันสันติศึกษา

Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Roles of Civil Society in Peacebuilding in ASEAN Context: The Case Studies of Philippines, Indonesia and ThailandKayanee Chor Boonpunth; Niwadee Saheem; Faculty of Management Sciences (Public Administration Division); คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์; Institute for Peace Studies; สถาบันสันติศึกษา
2559กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยข้ามวัฒนธรรม กรณีความขัดแย้งระหว่างแรงงานเมียนมาร์กับคนไทยในชุมชนบ้านปลักธง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสามารถ ทองเฝือ; เหมือนขวัญ เรณุมาศ; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2556กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย : การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกองกำลังติดอาวุธมลายูมุสลิมและพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; เจริญพงศ์ พรหมศร; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2560การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวัฒนธรรมของชุมชนแห่งหนึ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์; ยุรี แก้วชูช่วง; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2560การจัดระบบสวัสดิการชุมชนเชิงสมานฉันท์ กรณีศึกษาตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์; จันทนา เจริญวิริยะภาพ; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2557การอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษาตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีมะรอนิง สาแลมิง; สุไรยา วานิ; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2022ความห่างทางสังคมและภาพพจน์เหมารวมอัตลักษณ์เชื้อชาติมลายูของคนรุ่นใหม่ภายใต้สังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมในปัตตานีศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; มะรอนิง สาแลมิง; ธนัญกรณ์ หิรัญญ์ไพสิฐกุล; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2560บทบาทของ "เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้" ในการจัดสานเสวนาเพื่อสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยวิชัย กาญจนสุวรรณ; รอฮานี จือนารา; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2558ประชาสังคมกับการเคลื่อนไหวในแนวทางสันติวิธีต่อกรณีท่าเรือน้ำลึกปากบาราบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; แก้วตา สังขชาติ; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2561ผู้หญิงไทยพุทธกับการสร้างสันติภาพในจังหวัดปัตตานีปรียา แก้วพิมล; เพ็ญนภา พัทรชนม์; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2560พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปลดปล่อยสหปัตตานีในความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานีศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; ซาการียา บิณยูซูฟ; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2558ภูมิหลังทางครอบครัวคู่สมรสมุสลิมที่มีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัว : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดสตูลเกษตรชัย และหีม; นูรไลลาห์ หลังปูเต๊ะ; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2561มโนทัศน์เรื่องสิทธิ์ในการกำหนดชะตากรรมตนเองในพื้นที่ความขัดแย้ง จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยวิชัย กาญจนสุวรรณ; ปรวรรณ วงษ์รวยดี; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2560รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถานการณ์และรูปแบบการจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลานฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2551รายงานสรุปผลโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ชุมชนพหุวัฒนธรรม : กิจกรรมเมื่อนักศึกษามุสลิมเยือนวัดและนักศึกษาพุทธเยือนมัสยิด" ณ ชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุงโชคชัย วงษ์ตานี; สถาบันสันติศึกษา
2558วัยรุ่นกับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเมือง จังหวัดสตูลศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; ซาอีดะห์ เกษา; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2020สภาวะแวดล้อมและเงื่อนไขทางอัตวิสัยที่ผู้ปกครองเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีศึกษา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; อับดุลการี สะรี; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2553สุนทรียสนทนา : การแสวงหาการดูแลสุขภาพของชุมชนภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปรียา แก้วพิมล; เพ็ญนภา พัทรชนม์; ทรงพร จันทรพัฒน์; จิราพร นิ่มดวง; Mardiyono; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; สถาบันสันติศึกษา
2557อิทธิพลของการสื่อสารทางการเมืองต่อการสร้างสำนึกชาตินิยมมลายูของเยาวชนมุสลิมระดับอุดมศึกษาภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; นัทธมน ราชเสน; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2557เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ปากบารา จังหวัดสตูล Network of civil society organizations (CSOs) and non-governmental organizations (NGOs) in participatory development of Pak Bara area, Satun provinceบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; อภิชาติ จันทร์แดง; อุสมาน หวังสนิ; อาซัน ดงนะเด็ง; ยาสมิน ซัตตาร์; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies