Browsing by Author พัชรินทร์, ภักดีฉนวน

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การเตรียมน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์จากโปรตีนถั่วเหลืองไฮโดรไลเสท และประยุกต์ใช้ในไส้กรอกไก่อิมัลชันพัชรินทร์, ภักดีฉนวน; อัมรินา, แวมง; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2552การเตรียมน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์เพื่อใช้ในไส้กรอกอิมัลชันฮาลาลพัชรินทร์, ภักดีฉนวน; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2552คุณภาพของข้าวพื้นเมืองมีสีภาคใต้ของประเทศไทยเทวี, ทองแดง คาร์ริลลา; พัชรินทร์, ภักดีฉนวน; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2556คุณภาพทางเคมีของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์จากภาคใต้ของประเทศไทย และการเตรียมโมโนลอรินโดยใช้เอนไซม์พัชรินทร์, ภักดีฉนวน; รุสมียา, อาลี; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2553คุณลักษณะของน้ำนมแพะจากผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พัชรินทร์, ภักดีฉนวน; มนทกานต์, จุฑานันท์; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2555ผลของสภาวะการทำแห้งแบบพ่นฝอยและวัตถุเจือปนในอาหารต่อคุณภาพของนมแพะผงพัชรินทร์, ภักดีฉนวน; นุชเนตร, ตาเย๊ะ; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2555ผลของสารหมักเนื้อ และเทคนิค Sous Vide ต่อคุณภาพของไก่กอและพร้อมบริโภคพัชรินทร์, ภักดีฉนวน; ประกายแก้ว, โกมลตรี; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2554องค์ประกอบของน้ำนมแพะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยพัชรินทร์, ภักดีฉนวน; เนตรนภิส, อ๋องสุวรรณ; สมรักษ์, พันธ์ผล; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2553เครื่องดื่มน้ำสกัดข้าวมีสี: ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพเทวี, คาร์ริลา; พัชรินทร์, ภักดีฉนวน; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์