Browsing by Author Faculty of Management Sciences (Public Administration)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 225 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การประเมินการเตรียมพร้อมการป้องกันอัคคีภัย : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; พงษ์พันธ์ สุวรรณกาล; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562การประเมินความต้องการจำเป็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน: กรณีศึกษาคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีฆายนีย์ ช. บุญพันธ์; ซูไฮมีน สาและ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตั้งด่านตรวจ จุดสกัด จุดตรวจ ของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จาก กรณีศึกษาอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสวิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์; ไพอีซิล เจ๊ะอาแซ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559การประเมินประสิทธิผลของโครงการชุมชนในด้านพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2557: กรณีศึกษา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลาพัฒนิจ โกญจนาท; ชยานุช จันทรโชติ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การประเมินผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการปลอดทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สงขลาอนุ เจริญวงศ์ระยับ; นันทิตา มาศงามเมือง; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การประเมินผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการปลอดทุจริตคอร์รัปชั่นในมิติเชิงพฤติกรรม : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สงขลาอนุ เจริญวงศ์ระยับ; จิษฎานุช แสงศรี; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การประเมินผลการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My office มาใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ; เรณู หนูอุไร; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การประเมินผลโครงการการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้ชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : กรณีศึกษาพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; จารุวรรณ อรุณลิ่มสวัสดิ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การประเมินผลโครงการสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; ปิยนันท์ ประสมสุข; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การประเมินผลโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; ปิยะนันต์ วางกลอน; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562การประเมินภาวะผู้นำของนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในทัศนคติของปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนันและผู้ใหญ่บ้านพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; ดานิสา ท่าวสมาน; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2560การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:ศึกษาการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู๋ตะเภาสมพร คุณวิชิต; พร้อมศักดิ์ จิตจำ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2558การปรับตัวในการจัดสวัสดิการชุมชนของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิต ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; รัติญา ผุดมาก; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2557การปรับตัวในการดำรงชีพอย่างยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี : กรณีศึกษาชุมชนในตำบลปาลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสสุวิทย์ จันทร์เพ็ชร; มูนีเร๊าะ เจะแต; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2556การผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิม ในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างคีสิน กุสสลานุภาพ; ปรีชาชาญ แก้วนุ้ย; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2557การพัฒนาความตั้งใจใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ณัฐธิดา สุวรรณโณ; กนกวรรณ กาญจนธานี; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การพัฒนางานด้านสืบสวนของกองกำกับการสืบสวนสอบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9สุรเชษฐ์ ชิระมณี; รุจธนากิตติ์ พรหมอนุมัติ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลาพูนศักดิ์ เงินหมื่น; อุไรนี กอมะ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกสุรเชษฐ์ ชิระมณี; วัสสนัย จงไกรจักร์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การพัฒนาสู่โรงเรียนน่าเรียนในทัศนะของนักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุวิทย์ จันทร์เพ็ชร; ภาวิณี อินทฤทธิ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์