Please use this identifier to cite or link to this item: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12340
Title: การประเมินความต้องการจำเป็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน: กรณีศึกษาคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
Other Titles: Public Needs Assessment of the Role of Village Committees : A Case Study of Village Committees in Khok Pho District, Pattani Province
Authors: ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์
ซูไฮมีน สาและ
Faculty of Management Sciences (Public Administration)
คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
Keywords: คณะกรรมการหมู่บ้าน;บทบาท;การประเมินความต้องการจำเป็น;ชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Abstract: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของคณะกรรมการหมู่บ้าน และเพื่อประเมินความต้องการจำเป็นในบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน 400 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจัดลำดับความสำคัญของค่าดัชนีจัดเรียงลำดับความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง (Priority Needs Index; PNImodified) ผลการศึกษาพบว่าค่าดัชนีลำดับความสำคัญความต้องการจำเป็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ให้ความสำคัญในบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในคณะทำงานด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นลำดับแรก แสดงให้เห็นว่าประชาชนในพื้นที่ยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นลำดับแรก รองลงมาคือคณะทำงานด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นลำดับที่ 3 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจเป็นลำดับที่ 4 ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขเป็นลำดับที่ 5 และสุดท้ายคือคณะทำงานด้านอำนวยการ ข้อเสนอแนะจากการวิจัยได้แก่ ควรให้คณะกรรมการหมู่บ้านเข้ารับการฝึกอบรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่หน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่นจัดมากขึ้น คำสำคัญ : คณะกรรมการหมู่บ้าน, บทบาท, การประเมินความต้องการจำเป็น
Description: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,2562
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12340
Appears in Collections:465 Minor Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ซูไฮมีน สาและ.pdfmanuscript163.78 kBAdobe PDFView/Open
ซูไฮมีน สาและ.pdf2.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.