Browsing by Author คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์

Showing results 16 to 35 of 41 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพรไทย สำเร็จรูปเสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์; สุกัญญา จันทะชุม; เถวียน บัวตุ่ม; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2553การปรับปรุงสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มสตาร์ชข้าวโพดด้วยการเติมไขมันปรียาภรณ์ มากคช; สุรีพร สงดวง; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2548การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการใช้ระบบการจัดการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good manufacturing practice, GMP) ของกลุ่มผู้ผลิตอาหารพื้นบ้านใน 3 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเถวียน บัวตุ่ม; เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์; สมศักดิ์ สุดจันทร์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2547การพัฒนาการผลิต คุณสมบัติและแนวทางการใช้ประโยชน์ของฟิล์มบริโภคได้จากสตาร์ชชนิดต่าง ๆเถวียน บัวตุ่ม; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2554การพัฒนากาวติดกระดาษจากหางน้ำยางศุภชัย ภิสัชเพ็ญ; จตุพันธ์ จุฬพันธ์ทอง; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2552การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงปักษ์ใต้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาเครื่องแกงคี่วกลิ้งและเครื่องแกงส้มชมพูนุช โสมาลีย์; สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช; เถวียน วิทยา; สุเพ็ญ ด้วงทอง; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง; มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
2548การพัฒนาถ้วยรับน้ำยางโดยใช้น้ำยางธรรมชาติและดินขาวสุรสิทธิ์ ประสารปราน; ปกรณ์ ทองหนูรุ่ง; ปัญญา เครือทอง; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2552การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์; สุทธวัฒน์ เบญจกุล; ธรรมนูญ โปรดปราน; วิลัสนา โพธิ์ศรี; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์; มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2552การพัฒนาฟิล์มและสารเคลือบจากเอ็กโซพอลิแซคคาไรด์ของ Weissella confusa NH02 ที่ผสมสารยับยั้งจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการเก็บเนื้อหมูแช่เย็นศุภศิลป์ มณีรัตน์; ธรรมนูญ โปรดปราน; Faculty of Agro-Industry (Industrial Biotechnology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2551การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำศุภชัย ภิสัชเพ็ญ; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2552การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำศุภชัย ภิสัชเพ็ญ; วราวุธ สุขมาก; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2549การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่โรงเพาะฟัก ฟาร์มเลี้ยง และธุรกิจต่อเนื่องของสัตว์เศรษฐกิจ : หอยหวาน (Babylonia areolata) แบบบูรณาการสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรในประเทศไทย : โครงการย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหอยหวานและรูปแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์จากหอยหวานในเชิงพาณิชย์ไพรัตน์ โสภโณดร; เถวียน บัวตุ่ม; สมศักดิ์ สุดจันทร์; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2552การศึกษาการปรับปรุงสมบัติทางกลของบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปจากเส้นใยปาล์มโดยใช้น้ำยางวรัญญู ศรีเดช; สิทธิพงศ์ สาธะวงค์; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2552การศึกษาความสามารถในการกักเก็บสารให้กลิ่นบนกระดาษด้วยวิธีเอนแคปซูเลทศุภชัย ภิสัชเพ็ญ; ลัดดา ศรีสุวรรณ์; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2549การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปแผ่นแปะผิวหนังจากเปคตินเถวียน บัวตุ่ม; สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์; อมราวดี จางวาง; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2549การแปรรูปขั้นต่ำ (MP) และการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ (MAP) ของเงาะสดปอกเปลือกและเงาะสดปอกเปลือกคว้านเมล็ด พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์บัญชา อุไรกุล; สุพิชญา จันทะชุม; ลัดดา ศรีสุวรรณ์; ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ; บุปผา จองปัญญาเลิศ; อัญชลี ศิริโชติ; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2552คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้ฟิล์มต้านจุลินทรีย์ที่เติมสารสกัดจากกานพลูที่ผ่านการเอนแคปซูลเลชันเถวียน วิทยา; นนทรีย์ เกียรติสมบูรณ์; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2557ผลของยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ต่อสมบัติของพอลิไวนิลอัลกอฮอล์ธรรมนูญ โปรดปราน; สุรสิทธิ์ ประสารปราน; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2555ผลของยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ต่อสมบัติของฟิล์มและการยึดติดของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ธรรมนูญ โปรดปราน; วรเวทย์ กาญจนานันท์; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2555ผลของยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ต่อสมบัติของฟิล์มและการยึดติดของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ธรรมนูญ โปรดปราน; วรเวทย์ กาญจนานันท์; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์