Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 40 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์กับการจัดการสินค้าคงคลังของวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเกษตร (กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์น้ำสลัด)ชาติรส สัมมะวัฒนา; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
2556การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการโม่ข้าวสาลี ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์โดยใช้การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมกิตติ เจิดรังษี; ฐานันตร์ สุทธิกวี; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2543โครงการศึกษาความเป็นไปได้การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทยไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก; บัญชา อุไรกุล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2533ผลของการบรรจุแบบสูญญากาศต่ออายุการเก็บปลาแช่เยือกแข็งเสาวคนธ์ สุวรรณลิวงศ์; ไพศาล วุฒิจำนงค์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2521การศึกษากรรมวิธีผลิตแป้งจากต้นสาคูไพรัตน์ นาควิโรจน์; ไพศาล วุฒิจำนงค์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2529เวลาและคุณภาพเนื้อสุกรแช่แข็งด้วยวิธีการแช่เยือกแข็งแบบเพลทสัมผัสนงลักษณ์ สุทธิวนิช; ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก; สุกัญญา จันทะชุม; ประภาศรี พิชิตวรพานิช; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2545การผลิตข้าวพองเพื่อสุขภาพไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก; พิทยา อดุลยธรรม; จักรี ทองเรือง; วรัญญู ศรีเดช; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552การประเมินความเสี่ยงของหอยนางรมจากแหล่งเลี้ยงในอ่าวบ้านดอน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีไพศาล วุฒิจำนงค์; สุรชาติ วิชัยดิษฐ; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปลาหมึกแช่เยือกแข็งไพรัตน์ โสภโณดร; อิศวรี ทุมรัตน์; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552การปรับปรุงระบบการจัดการและการจำลองสถานการณ์ของคลังสินค้าเครื่องดื่มน้ำผลไม้ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ; อรวรรณ มัชฌิมาจิต; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร