Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551ผลของชนิดเนื้อสัตว์ ไขมัน และวัตถุเจือปนอาหารต่อคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชันฮาลาลพัชรินทร์ ภักดีฉนวน; ใบศรี สร้อยสน; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2549ปัจจัยที่มีผลต่อการยับยั้งฟิล์มยีสต์จากหน่อไม้ดอง และพฤติกรรมการบริโภคจิระจินต์ มณีศรี; ใบศรี สร้อยสน; จารุวรรณ มณีศรี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2560ผลของพีเอชและการแช่แข็งต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำนมแพะและการปรับปรุงสมบัติพัชรินทร์ ภักดีฉนวน; ปิ่น จันจุฬา; ใบศรี สร้อยสน; ธรรมรัตน์ สัมมะวัฒนา; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์