460 Research : [92] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 92
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนของชุมชนบ้านหัวทาง อำเภอละงู จังหวัดสตูลดวงธิดา พัฒโน; ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์; พัชราภรณ์ บุญเลื่อง; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2020Consumers' Buying Behaviour towards Organic Foods: Evidences From Thailand and MalaysiaHossain, Tareq; Haque, Mahbubul; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; คณะรัฐศาสตร์; Faculty of Political Science
2562โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ต้นทุนสินค้า และช่องทางการจำหน่ายเพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านหัวทาง อำเภอละงู จังหวัดสตูลนิตติกร สุวรรณศิลป์; พเนิน อินสะระ; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2562FinTech กับบทบาทในการจัดการหนี้ครัวเรือนนอกระบบ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนกลางใจ แสงวิจิตร; พเนิน อินทะระ; ภูมิ ชี้เจริญ; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2560ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขตอำเภอหาดใหญ่พรทิพย์ จิระธำรง; พเนิน อินทะระ; กลางใจ แสงวิจิตร; นพวรรณ แมนน์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2561โอกาสและศักยภาพการค้าชายแดนสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคใต้เสาวณี จุลิรัชนีกร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2555แอพพลิเคชั่นระบบสืบค้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : อุทยานนกน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงสุวิทย์ สุวรรณโณ; ณัฐธิดา สุวรรณโณ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2557โมบายล์แอพพลิเคชั่นระบบสืบค้นและเรียนรู้อัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นภาคใต้บนระบบแอนดรอยด์ณัฐธิดา สุวรรณโณ; สุวิทย์ สุวรรณโณ; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559ระบบสารสนเทศอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภาคใต้เพื่อการสืบค้นผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชั่นณัฐธิดา สุวรรณโณ; สุวิทย์ สุวรรณโณ; ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2559การศึกษาอัตลักษณ์เมืองแห่งไมซ์ จังหวัดสงขลาณัฐกานต์ รัตนพันธุ์; ณัฐพล เจริญ; ชุลีกร ชนะสิทธิ์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2558แนวทางการสร้างมาตรฐานสปาอย่างมีความรับผิดชอบ :กรณีศึกษา โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปาวิชชุตา มาชู; กนกอร แซ่ลิ้ม; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2557การเพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลาด้วยแนวคิดบูติกและไลฟ์สไตล์โฮเต็ลเกิดศิริ เจริญวิศาล; ธนิถา แสงวิเชียร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2550แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออกของประเทศไทยไพรัช วัชรพันธุ์; กิตติ เจิดรังสี; วีรศักดิ์ ตุลยาพร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2557การสำรวจคุณค่าผลิตภัณฑ์ของฝากจาก ต. ปากรอ อ. สิงหนคร จ. สงขลายุพาวดี สมบูรณ์กุล; สุมนา ลาภาโรจน์กิจ; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2556รูปแบบระบบการจัดการด่านพรมแดนสะเดา จังหวัดสงขลายุพาวดี สมบูรณกุล; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2555การสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยศศิวิมล สุขบท; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2552จริยธรรมทางการตลาดของนักธุรกิจไทยศศิวิมล สุขบท; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2555การเสริมสร้างสมรรถนะองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนารูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาคม ใจแก้ว; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2554การศึกษากระบวนการสร้างรายได้และโอกาสในการมีงานทำของชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลาเกิดศิริ เจริญวิศาล; อำพร วิริยโกศล; สุพัตรา โมกขกุล; ธีรศักดิ์ จินดาบถ; พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ; ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์; โดมพัชร บุญชู; ชุษณา ณ นคร; ปรารถนา หลีกภัย; ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2555ปัจจัยค่าใช้จ่ายส่วนตัว และด้านการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วัชรี จรูญวงศ์; เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์; ณัฐสมันตร์ รังสี; วีณา แพฟืน; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหาดใหญ่; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง; สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 92