กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3205
ชื่อเรื่อง: โปรตีนไฮโดรไลเสทและน้ำมันดิบจากหัวกุ้งกุลาดำ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Protein Hydrolysate and crude oil from Black Tiger Prawn Head
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุทธวัฒน์ เบญจกุล
ไตรตะวัน คงแก้ว
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง)
คำสำคัญ: โปรตีนไฮโดรไลเสท การผลิต;กุ้งกุลาดำ
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3205
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:850 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
170930.pdf7.56 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น