กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3118
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลของสามี ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านภรรยาต่อศักยภาพของสามีในการสร้างเสริมสุขภาพภรรยาระหว่างตั้งครรภ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The influences of husbands' personal factors, family factors, and wives' factors on husbands' capability in promoting health in pregnancy
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัตติกาล ใบระหมาน
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
คำสำคัญ: สตรีมีครรภ์ สุขภาพและอนามัย;สตรีมีครรภ์ การดูแล;การส่งเสริมสุขภาพ
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลครอบครับและชุมชน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3118
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:610 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
271902_app.pdf207.14 kBAdobe PDFดู/เปิด
271902_bibli.pdf155.45 kBAdobe PDFดู/เปิด
271902_ch5.pdf125.19 kBAdobe PDFดู/เปิด
271902_ch4.pdf209.18 kBAdobe PDFดู/เปิด
271902_ch3.pdf146.1 kBAdobe PDFดู/เปิด
271902_ch2.pdf328.44 kBAdobe PDFดู/เปิด
271902_ch1.pdf159.41 kBAdobe PDFดู/เปิด
271902_con.pdf84.67 kBAdobe PDFดู/เปิด
271902_ab.pdf69.61 kBAdobe PDFดู/เปิด
271902_ti.pdf41.52 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น