กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3107
ชื่อเรื่อง: สิ่งรบกวนครอบครัว ระดับการตอบสนองต่อสิ่งรบกาวนครอบครัว และภาวะสุขภาพครอบครัวที่เผชิญสถานการณ์ความไม่สงบจากการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Family stressors, families' degree of reaction to stressors and health status of families encountering the situation of unrest due to terrorism in the southern border provinces of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รติวรรณ วังธนากร
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
คำสำคัญ: การก่อการร้าย ไทย (ภาคใต้);ครอบครัว สุขภาพและอนามัย ไทย (ภาคใต้);ครอบครัว ไทย (ภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3107
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:610 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
287417_app.pdf166.16 kBAdobe PDFดู/เปิด
287417_bibli.pdf107.09 kBAdobe PDFดู/เปิด
287417_ch5.pdf66.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
287417_ch4.pdf216.6 kBAdobe PDFดู/เปิด
287417_ch3.pdf84.45 kBAdobe PDFดู/เปิด
287417_ch2.pdf143.11 kBAdobe PDFดู/เปิด
287417_ch1.pdf94.13 kBAdobe PDFดู/เปิด
287417_con.pdf68.57 kBAdobe PDFดู/เปิด
287417_ab.pdf72.96 kBAdobe PDFดู/เปิด
287417_ti.pdf44.82 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น