กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1936
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของอาจารย์ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกลุ่มภาคใต้ตอนล่างที่มีต่อการปฏิบัติงานตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Satisfaction of instructors in agricultural and technology colleges in the lower southern region towards job performance in the agriculture for life educational reform program
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทัศนีพร ศรีวัฒนะ
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร)
คำสำคัญ: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ไทย (ภาคใต้);โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ไทย (ภาคใต้);ความพอใจ
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท. ม. (พัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1936
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
223336_app4.pdf306.05 kBAdobe PDFดู/เปิด
223336_app3.pdf200.37 kBAdobe PDFดู/เปิด
223336_app2.pdf813.35 kBAdobe PDFดู/เปิด
223336_app1.pdf842.31 kBAdobe PDFดู/เปิด
223336_bibli.pdf85.52 kBAdobe PDFดู/เปิด
223336_ch6.pdf99.94 kBAdobe PDFดู/เปิด
223336_ch5.pdf277.67 kBAdobe PDFดู/เปิด
223336_ch4.pdf56.45 kBAdobe PDFดู/เปิด
223336_ch3.pdf81.23 kBAdobe PDFดู/เปิด
223336_ch2.pdf176.28 kBAdobe PDFดู/เปิด
223336_ch1.pdf64.95 kBAdobe PDFดู/เปิด
223336_con.pdf144.99 kBAdobe PDFดู/เปิด
223336_ab.pdf70.52 kBAdobe PDFดู/เปิด
223336_ti.pdf43.18 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น