515 Thesis : [69] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 69
Issue DateTitleAuthor(s)
2561ผลการใช้ทางใบปาล์มน้ำมันหมักด้วยยูเรียและเแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในอาหารผสมเสร็จต่อการย่อยได้ของโภชนะ นิเวศวิทยาในรูเมน และการใช้ประโยชน์ของโนโตรเจนในแพะปิ่น จันจุฬา; สุรเดช เพชรอาวุธ; Faculty of Natural Resources (Animal Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2560ผลการเติมกลีเซอรีนดิบในอาหารข้น และการตอนต่อการกินได้ การย่อยได้ สมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซากและผลตอบแทนจากการเลี้ยงแพะเพศผู้ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; ศุภกร สีเมือง; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2018Effect of bedding materials and stocking density on growth performance, carcass characteristics, and contact dermatitis in broiler chickensPradchayaporn Akaboot; Kang Ly; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2560ผลของการเสริมกระเทียมผงเพื่อยับยั้งเชื้อซัลโมเนลลาและการประเมินค่าความคงตัวของสารอัลลิซินในกระเทียมผงและอาหารไก่กระทงสุธา วัฒนสิทธิ์; ธัญญารัตน์ สมสู่; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2560การศึกษาผลการเสริมกลีเซอรีนดิบและรูปแบบการให้อาหารต่อสมรรถนะการผลิตและลักษณะซากในไก่กระทงไชยวรรณ วัฒนจันทร์; ธรรมธัช ปราชญาวงศ์; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2559การใช้สายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) ในอาหารแพะเพศผู้หลังหย่านมวันวิศาข์ งามผ่องใส; สุกัญญา พูลทจิตร; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2559การศึกษาผลของการปั่นแยกเซมินอลพลาสมาและแหล่งของเลซิตินในสารละลายเจือจางต่อคุณภาพน้ำเชื้อแพะแช่แข็งไชยวรรณ วัฒนจันทร์; จิตศักดิ์ เมืองเขียว; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2560ผลของการเสริมกระเทียมผงเพื่อยับยั้งเชื้อซัลโมเนลลาและการประเมินค่าความคงตัวของสารอัลลิซินในกระเทียมผงและอาหารไก่กระทงสุธา วัฒนสิทธิ์; ธัญญารัตน์ สมสู่; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2560ผลของทางใบปาล์มน้ำมันหมักเชื้อราต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และสมดุลไนโตรเจนในแพะปิ่น จันจุฬา; ภูวดล เหมชะรา; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2017Effect of Feeding Concentrate Containing Crude Glycerin and Castration on Carcass Characteristics and Meat Quality of Thai Native x Anglo-Nubian GoatsChaiyawan Wattanachant; Anneke; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2560การควบคุมเพลี้ยอ่อนผัก Lipaphis erysimi (Kalt.) (Hemiptera: Aphididae) ในการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยเชื้อราโรคแมลง Metarhizium guizhouense PSUM04 และ Beauveria bassiana PSUB0นริศ ท้าวจันทร์; กนกกาญจน์ ตลึงผล; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2544อิทธิพลของระดับพลังงานในอาหารข้นต่อสมรรถนะการสืบพันธุ์ของแม่แพะและการเจริญเติบโตก่อนหย่านมของลูกแพะพันธุ์พื้นเมืองไทยและลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ ที่แทะเล็มในแปลงหญ้าสุรศักดิ์ คชภักดี; ทวีศักดิ์ ทองไฝ; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2542ผลของระดับกรดแอมิโนไลซีน และเมทไธโอนีน ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของเป็ดเพศผู้วรวิทย์ วณิชาภิชาติ; ทวีศิลป์ จีนด้วง; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2544ระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารที่เหมาะสมสำหรับไก่พื้นเมืองในภาคใต้และไก่ลูกผสมพื้นเมืองวรวิทย์ วณิชาภิชาติ; มาโนช พลศิริ; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2543ผลของระดับพลังงาน และไลซีน ในอาหารต่อการเติบโต และคุณภาพซากในไก่กระทงวรวิทย์ วณิชาภิชาติ; ทรงยศ สุวรรณนิเวศน์; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2543ผลของใบฟ้าทะลายโจรและใบฝรั่งต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของลูกสุกรท้องร่วงยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2544ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นต่อการกินได้ การย่อยได้และสมรรถนะการสืบพันธุ์ของแม่แพะพันธุ์พื้นเมืองไทยและลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ที่แทะเล็มในแปลงหญ้าสุรศักดิ์ คชภักดี; จีระศักดิ์ แซ่ลิ่ม; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
1996The nutritive value and digestibility of rice straw supplemented with palm kernel cake and ensiled with urea and microbial inoculantsParnich Tinnimit; Phadet Sangkhapaitoon; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2555ผลของการใช้ทางใบปาล์มน้ำมันหมักในอาหารผสมสำเร็จต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากแพะไชยวรรณ วัฒนจันทร์; สุนทร รอดด้วง; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2012Effect of Enzyme Supplementation in Total Mixed Ration Containing Oil Palm Frond Silage on Productive Performance of GoatWanwisa Ngampongsai; Wahyuni, Rini Dwi; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 69