520 Thesis : [107] หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 107
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2019การศึกษาระบบการผลิต และการดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราขนาดเล็ก ภายใต้ระบบการทำสวนยางพาราร่วมกับกิจกรรมทางการเกษตรอื่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานีบัญชา สมบูรณ์สุข; อัครพล ยินเจริญ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2023การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาปองพชร ธาราสุข; เศรษฐวัฒน์ คำสุวรรณ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2023ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกรในจังหวัดตรังกอบชัย วรพิมพงษ์; จอมทอง ชัยภักดี; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2023ทัศนคติต่ออาชีพเกษตรกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังอภิญญา รัตนไชย; พีระพัฒน์ เพ่งพิศ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2023ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตถั่วเหลืองในจังหวัดเชียงใหม่บัญชา สมบูรณ์สุข; พลอยไพลิน ตันติวิชช์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2023แนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตผักเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรณีศึกษา ผักกาดเขียวกวางตุ้งบัญชา สมบูรณ์สุข; เขมินี ทองมา; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2020การศึกษาทุนในการดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา กรณีศึกษา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; ณัฐกานต์ ด้วงทอง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2563การตัดสินใจในการเลือกระบบกรีดยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพารา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; พรวิกา มากวิจิต; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2020Rubber Agroforestry System (RAS) Practices in Southern Thailand towards Policy Recommendations to Promote the Practices in CambodiaVichot Jongrungrot; Bunnarith Chhiev; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2021ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยพิไลวรรณ ประพฤติ; ญานิกา เกื้อตุ้ง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2545ความต้องการการพัฒนาทางด้านวิชาการของครูในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคใต้จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; อุกฤษฎ์ เกลี้ยงอุบล; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2545ความต้องการฝึกอบรมด้านเกษตรของแรงงานคืนถิ่น อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาปัญจพล บุญชู; สุรศักดิ์ อ่าวเจริญ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2564แนวทางการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาอภิญญา รัตนไชย; เสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2540การรับรู้ของเกษตรกรและผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการสนับสนุนแผนการผลิต ภายใต้แผนงานระบบการผลิตเกรียงศักดิ์ ปัทมเลขา; สมชัย วิสารทพงศ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2538ความต้องการความรู้ทางการเกษตรของเยาวชนมุสลิมในเขตอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทของวิทยาลัยเกษตรกรรมพัทลุงจิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; จรูญ รงค์รัตน์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2561การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพการเพาะปลูกยางพาราสำหรับประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนฤมล พฤกษา; อนงค์นาฏ ศิริรักษ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2000ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวของเกษตรกร อำเภอระโนด จังหวัดสงขลายุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; ก้องกษิต สุวรรณวิหค; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2562การจัดการการผลิตและการดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราภายใต้ระบบการทำสวนยางพาราร่วมกับกิจกรรมไม้ผลในตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; สุไลยา หมู่เก็ม; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2019Screening of rubber rootstocks for the white root disease tolerance with defense-related genes and enzymesKorakot Nakkanong; Afdholiatus Syafaah; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560การรับรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; วลัยลักษณ์ บุษบงค์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 107