520 Thesis : [107] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 107
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลาพิไลวรรณ ประพฤติ; เสาวลักษณ์ ผลเจริญ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2561การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพการเพาะปลูกยางพาราสำหรับประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผู้เก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา กรณีศึกษาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนฤมล พฤกษา; ณัฐสุดา วัยวุฒิ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2017Factors influencing Peri-urban Residents' Decisions to Adopt Gardening Innovations, Hat Yai District, ThailandSomyot Thungwa; Troy Santos; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษา บ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาอภิญญา รัตนไชย; เอกพล ทองแก้ว; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2562ความต้องการวิธีการส่งเสริมการผลิตพริกของเกษตรกรในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลาอภิญญา รัตนไชย; อรัญญา ชื่นจิต; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2561การปรับตัวด้านสังคม เศรษฐกิจ และการผลิตของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลา ภายใต้ภาวะวิกฤตราคายางพาราตกต่ำนฤมล พฤกษา; จักรรัตน์ พรหมบุตร; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2562แนวทางการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางพาราสู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ในอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; ปาริฉัตร รุ่งเรืองณัฐกุล
2019Assessment of Rubber Tapping Technology Quality in Memot Rubber Plantation Co., Ltd., CambodiaBuncha Somboonsuke; Davuth Chhim
2561การผลิตยางพาราเพื่อการดำรงชีพของเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้ระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กในภาคใต้ประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังบัญชา สมบูรณ์สุข; ธีระพงศ์ ดำสี; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560ความต้องการสารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรตำบลบางเหรียงอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาอภิญญา รัตนไชย; เสาวณีย์ เล็กบางพง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2561แรงจูงใจในการทำนาข้าวพันธุ์พื้นเมืองของชาวนาบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลาพิไลวรรณ ประพฤติ; สุชานาถ โพธิกุล; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2561การศึกษาภาวะผู้นำของผู้นำกลุ่มชาวนาในพื้นที่การรุกล้ำของน้ำเค็ม อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาพิไลวรรณ ประพฤติ; วิลัยพร เส้งวุ่น; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560การปรับตัวในการประกอบอาชีพของสมาชิกครัวเรือนเกษตรในชุมชนบ้านท่าพรุ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสบัญชา สมบูรณ์สุข; สุชัญญา เหนือเมฆ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระหนี้ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ ในจังหวัดสงขลาอภิญญา รัตนไชย; วีรพัฒน์ สิงหะโรจน์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2559วิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชาวนาในจังหวัดสงขลาอภิญญา รัตนไชย; กฤษฎา หลักเมือง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ความไม่สงบในปัจจุบันกรณีศึกษา : ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสอยุทธ์ นิสสภา; กิตติวรรณ มะโนภักดิ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560การศึกษาความเปราะบางของครัวเรือนเกษตรกรในระบบเกษตรบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงพิไลวรรณ ประพฤติ; กนกวรรณ ชุมอินทร์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของพนักงานสงเคราะห์สวนยางในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดสงขลาประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; มิลินภัทท์ บุญคงมา
2560ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; กุลธิดา ตันสกุล; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560กระบวนการเรียนรู้ของแกนนำเกษตรกรเพื่อการพัฒนาตนเองและสวนยางพาราแบบวนเกษตร : กรณีศึกษาเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราแบบวนเกษตรตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาประกาศ สว่างโชติ; ผกามาศ ทองคำ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 107