กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15630
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดเพื่อแก้ปัญหาโรคเหี่ยวและเพิ่่มผลผลิตสับปะรดในจังหวัดพัทลุง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศุกร์, เก็บไว้
สำราญ, สะรุโณ
สุนันท์, ถีีระวุฒิ
ศรินณา, ชูธรรมธัช
อำนวย, ไชยสุวรรณ์
สมพงษ์, ทองช่วย
นลิณี, จาริกภากร
ไพโรจน์, สุวรรณจินดา
คำสำคัญ: ความไม่มั่นคงทางอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15630
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น