993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : [76] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 76
Issue DateTitleAuthor(s)
2559สำรวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสงขลาบุญพา, ชูผอม; ศรินณา, ชูธรรมธัช
2559ทางเลือกการปลูกพืชแซมยาง พืชร่วมยาง และกิจกรรมเสริมรายได้ของชาวสวนยางสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร
2559การจัดการพืชเมื่อประสบปัญหาน้าท่วมธัชธาวินท์, สะรุโณ
2548ทางเลือกการปลูกพืชในเขตนิเวศเกษตรภาคใต้ตอนล่างสุนันท์, ถีระวุฒิ
2547ทะเบียนพันธุ์พืชในประเทศไทยกรมวิชาการเกษตร
2549คำแนะนำและคู่มือการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
2558ความรู้เบื้องต้นในการวิจัย พัฒนา และทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรธัชธาวินท์, สะรุโณ
2012การสร้างต้นแบบระบบเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคใต้ตอนล่างสำราญ สะรุโณ และคณะ
2010การพัฒนารูปแบบระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสำราญ สะรุโณ และคณะ
2556การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสาราญ สะรุโณ; นลินี จาริกภากร; อุดร เจริญแสง; ปัทมา พรหมสังคหะ; อาอีฉ๊ะ ละใบจิ; เสาวภาค รัตนสุภา; ไพเราะ เทพทอง; ชอ้อน พรหมสังคหะ; มานิตย์ แสงทอง; สมใจ จีนชาวนา; อริยธัช เสนเกตุ; เกียรติศักดิ์ ขุนไกร
25589 หลักวิชาการ เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตพืชกรมวิชาการเกษตร
2550ข้าวเจ้าพันธุ์สังข์หยดกรมวิชาการเกษตร
2546ข้าวเจ้าพันธุ์พัทลุงกรมวิชาการเกษตร
2530ข้าวเจ้าพันธุ์พัทลุง60กรมวิชาการเกษตร
2537ข้าวเจ้าพันธุ์เฉี้ยงพัทลุงกรมวิชาการเกษตร
2547ข้าวเจ้าพันธุ์เข็มทองพัทลุงกรมวิชาการเกษตร
2545การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาศุกร์, เก็บไว้; ฉลอง, เกิดศรี
2543การทดสอบปลูกบร็อคโคลี่และกะหล่ำปลีเป็นผักอนามัยปลอดภัยสารพิษในช่วงฤดูฝน จังหวัดสงขลาวราวุธ, ชูธรรมธรัช; ปฐม, มณีนิตย์; จารุ, ไชยแขวง; วิทยวัฒน์, กุญชร ณ อยุธยา
2553ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่พัทลุงสำราญ สะรุโณ; ชะอ้อน พรหมสังคหะ; บุญรัตน์ เหมือนยอด; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา; นลินี จาริกภากร; วิชัย ใจภักดี
2553การศึกษาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในพืชจากระบบการผลิตพืช GAP ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสาวิตรี, เขมวงศ์; สรัญญา, ช่วงพิมพ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 76