กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15629
ชื่อเรื่อง: การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขมิ้นชันตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสมในพื้นที่เกษตรกรเขตภาคใต้ตอนล่าง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุมาลี, ศรีแก้ว
นาตยา, ดำอำไพ
จิระ, สุวรรณประเสริฐ
ศรินณา, ชูธรรมธัช
สุภาภรณ์, สาชาติ
วิษณุศิลป์, เพชรรักษ์
คำสำคัญ: ความไม่มั่นคงทางอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15629
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น