Please use this identifier to cite or link to this item: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15623
Title: การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดเพื่อการบริโภคสดภาคใต้ตอนล่าง
Authors: สำราญ, สะรุโณ
ไพโรจน์, สุวรรณจินดา
สุภาค, รัตนสุภา
อริยธัช, เสนเกตุ
สุนันท์, ถีราวุธ
ปัทมา, พรหมสังคหะ
สัมพันธ์, เกตุชู
สุมณฑา, ชะเลิศเพ็ชร
พันธ์ศักดิ์, อินทรวงค์
อำพา, ขำประเสริฐ
ศุกร์, เก็บไว้
นลินี, จาริกภากร
ศริณนา, ชูธรรมธัช
อุดร, เจริญแสง
Keywords: ความไม่มั่นคงทางอาหาร
Issue Date: 2551
Publisher: สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
Abstract: นโยบายปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรของประเทศ กำหนดให้สับปะรดเป็นพืชที่มีศักยภาพสูงตาม ยุทธศาสตร์การผลิตเพื่อการส่งออก และในเวทีการค้าโลกประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสับปะรดราย ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกมามากกว่า 10 ปี และยังมีแนวโน้มการเติบโตทางการค้าเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ ตามเมื่อมีการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตสับปะรด พบว่าในระบบอุตสาหกรรมการแปรรูป ยัง มีปัญหาสำคัญเกิดขึ้นหลายประการ ทั้งในห่วงโซ่การผลิตที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งในเรื่องวัตถุดิบ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของเกษตรกร การผลิตในอุตสาหกรรมสับปะรด การค้าในประเทศ การค้า ต่างประเทศ และการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ในระบบการผลิตที่เกี่ยวกับการผลิตสับปะรดบริโภคผลสด กลับพบว่ายังมีโอกาสในการพัฒนาที่มี แนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของผลตอบแทนและรายได้ที่เกษตรกรได้รับ
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15623
Appears in Collections:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาItems in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.