กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11357
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยเรื่องศึกษายีน 14-3-3 แต่ละไอโซฟอร์มในปาล์มน้ำมัน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study of 14-3-3 isoform in oil palm
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิไลวรรณ โชติเกียรติ
อลิษา หนักแก้ว
อมรรัตน์ พงศ์ดารา
Faculty of Science (Molecular Biotechnology and Bioinformatics)
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
คำสำคัญ: ปาล์มน้ำมัน;ยีน;สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11357
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:348 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
393948-abstract.pdf179.69 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น