กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8163
ชื่อเรื่อง: ปัญหาการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมตามทัศนะของครูที่ผ่านการอบรมบัญชี ค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Problems of Mainstreaming Management in Pilot School as Perceived by Teachers under the Jurisdiction of Pattani Primary Educational Service Area
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์
เพ็ญชาติ, จอมหงษ์
Faculty of Education (Educational Administration)
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
คำสำคัญ: การจัดการเรียนการสอน;บุคลากรทางการศึกษา;ปัตตานี;สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา;ไทย (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: สารนิพนธ์ (กศ.ม.(การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8163
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:260 Minor Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Cover.pdfCover168.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
Abstract.pdfAbstracts170.92 kBAdobe PDFดู/เปิด
Acknowledgement.pdfAcknowledgement121.58 kBAdobe PDFดู/เปิด
Contents.pdfContents141.33 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter1.pdfChapter1199.33 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter2.pdfChapter2684.13 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter3.pdfChapter3230.01 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter4.pdfChapter4262.72 kBAdobe PDFดู/เปิด
Chapter5.pdfChapter5260.58 kBAdobe PDFดู/เปิด
References.pdfReferences177.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
Appendix.pdfAppendix284.91 kBAdobe PDFดู/เปิด
Vitae.pdfVitae142.95 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น