กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7806
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงปักษ์ใต้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาเครื่องแกงคี่วกลิ้งและเครื่องแกงส้ม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Products quality development and shelf life extension of souther curry paste for improvement of local industry products standard : case study of roast curry paste and sour curry paste
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชมพูนุช โสมาลีย์
สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช
เถวียน วิทยา
สุเพ็ญ ด้วงทอง
Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
คำสำคัญ: เครื่องแกง การเก็บและรักษา ไทย (ภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7806
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:855 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
337613.pdf13.08 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons