กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7169
ชื่อเรื่อง: กระบวนการผลิตกลีเซอรอลคาร์บอเนตจากกลีเซอรอลดิบที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Production of glycerol carbonate from crude glycerol produced from biodiesel production
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุกฤทธิรา รัตนวิไล
วรารัตน์ เลิศสนเมธากุล
Faculty of Engineering Chemical Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คำสำคัญ: กลีเซอรีน;ทรานเอสเทอริฟิเคชัน
วันที่เผยแพร่: 2553
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7169
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:230 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
324441.pdf3.66 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons