กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5924
ชื่อเรื่อง: บทบาทของแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้จากกระบวนการหมักเต้าหู้ยี้แบบดั้งเดิม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Roles of lactic acid bacteria isolated from traditional fermenting soybean curd (Sufu)
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องบทบาทของแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้จากกระบวนการหมักเต้าหู้ยี้แบบดั้งเดิม
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ประเสริฐ สันตินานาเลิศ
อำไพทิพย์ สุขหอม
ดวงพร คันธโชติ
สุพรรษา อุไรพันธ์
ภารดา อุทโท
วราภรณ์ บุญประเสริฐ
สุวรรณดี เจต์วราพงศ์
Faculty of Science (Microbiology)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
คำสำคัญ: แึบคทีเรียแล็กติก;เต้าหู้;ถั่วเหลือง การหมัก
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5924
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:326 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
309887.pdf15.05 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons