Browsing by Author เสกสรร สุธรรมานนท์

Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การคัดเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมในการจัดตั้งลานรับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกรเสกสรร สุธรรมานนท์; ณัฐพร เพชรพันธ์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2022การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มเสกสรร สุธรรมานนท์; ณัฐวุฒิ แสงกาศนีย์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2550การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสกสรร สุธรรมานนท์; นิรชรา บุญญานุวัตร; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็งโดยกรรมวิธีเสียดทานแบบกวนเสกสรร สุธรรมานนท์; ศุภชัย ชัยณรงค์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การพัฒนาถังปฏิกรณ์ชนิดแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตเอทิลเอสเตอร์เชิงอุตสาหกรรมชาคริต ทองอุไร; สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; เสกสรร สุธรรมานนท์; ธเนศ วัยสุวรรณ; กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา; อุทัย ไทยเจริญ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Scientific Equipment Center; ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering)
2561การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องแกงโดยการใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงงานเบเครื่องแกงใต้เสกสรร สุธรรมานนท์; ยูนิเซฟ มาศวิเชียร; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2562การพัฒนามีดขูดปลาโดยการใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพเสกสรร สุธรรมานนท์; ศิรินทิพค์ ฤทธิรงค์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ กรณีศึกษา บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำระโนดเสกสรร สุธรรมานนท์; เปี่ยมพล สฤกพฤกษ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การลดการใช้พลังงานโดยประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่าสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเสกสรร สุธรรมานนท์; มานพ นิลรัตน์
2562การลดของเสียในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก กลุ่มถังเก็บน้ำ : กรณีศึกษาโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกเสกสรร สุธรรมานนท์; วินิตา สุวรรณสะอาด; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2563การลดความสูญเสียในสายการแปรรูปอาหารสัตว์เลี้ยง: กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปอาหารสัตว์เลี้ยงเสกสรร สุธรรมานนท์; อิสราภรณ์ ธรรมวาโร; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2562การลดจำนวนกระป๋องบุบในคลังสินค้า: กรณีศึกษา บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัดเสกสรร สุธรรมานนท์; มารุต มูเก็ม; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2021การลดต้นทุนหน่วยคลังเลือดด้วยแนวคิดแบบลีนวนัฐฌพงษ์ คงแก้ว; เสกสรร สุธรรมานนท์; ทิพรัตน์ เพ้งหล้ง คงแก้ว; กัญญ์วรา สุนันทเกษม; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2563การลดปริมาณการใช้น้ำ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาเสกสรร สุธรรมานนท์; อรปรียา เล่งวงค์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2018การวางแผนการให้บริการขนส่งสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเสกสรร สุธรรมานนท์; อาลาวี ลาเต๊ะ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2021การวิเคราะห์การจัดการย่านกองเก็บตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ สำหรับการขนส่งยางพาราและไม้ยางพาราทางรางของภาคใต้เสกสรร สุธรรมานนท์; วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว; สิริยาพร บุญฤทธิ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2562การวิเคราะห์ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าสำหรับโซนภาคใต้ กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเสกสรร สุธรรมานนท์; สนธิกิจ ลิมปนาวาณิช; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2559การวิเคราะห์โครงการบริการขนส่งมวลชนในพื้นที่มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เสกสรร สุธรรมานนท์; สิริรัตน์ สุวัชรชัยติวงศ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2557การวิเคราะห์โครงการบริการรถขนส่งมวลชนในพื้นที่มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เสกสรร สุธรรมานนท์; นิกร ศิริวงศ์ไพศาล; วนัฐฌพงษ์ คงแก้; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดทำระบบรถโรงเรียนในเทศบาลนครหาดใหญ่เสกสรร สุธรรมานนท์; วลักษ์กมล คงยัง; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ