Browsing by Author สุทธวัฒน์ เบญจกุล

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การประยุกต์ใช้ไคโตแซนในอุตสาหกรรมอาหารไพรัตน์ โสภโณดร; เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; สุทธวัฒน์ เบญจกุล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2552การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์; สุทธวัฒน์ เบญจกุล; ธรรมนูญ โปรดปราน; วิลัสนา โพธิ์ศรี; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์; มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2541การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผักไพรัตน์ โสภโณดร; สุทธวัฒน์ เบญจกุล; ก่องกาญจน์ อังสุภานิช; พรชัย ศรีไพบูลย์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2543การศึกษาคุณลักษณะของน้ำมันจากหัวปลาดิบและหัวปลาสุกจากปลาทูน่าพันธุ์โอแถบสุทธวัฒน์ เบญจกุล; นิสิทธิ์ ศรีวิรัตน์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
2553การศึกษาสมบัติการต้่านออกซิเดชันของข้าวบางสายพันธุ์ที่มีการส่งเสริมให้เพาะปลูกในภาคใต้ของประเทศไทยในระหว่างกระบวนการงอกเอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์; สุทธวัฒน์ เบญจกุล; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2561การเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์สุทธวัฒน์ เบญจกุล; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2561การใช้น้ำหมึกปราศจากเมลานินจากหมึกกล้วยเพื่อปรับปรุงสมบัติของฟิล์มโปรตีนจากซูริมิธรรมนูญ โปรดปราน; สุทธวัฒน์ เบญจกุล; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2541การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลาสุทธวัฒน์ เบญจกุล; ไพรัตน์ โสภโณดร; พรชัย ศรีไพบูลย์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2555ผลของวิธีการเตรียมฟิล์มต่อลักษณะโครงสร้างในสถานะของแข็ง และสมบัติของฟิล์มเคิร์ดแลนธรรมนูญ โปรดปราน; สุทธวัฒน์ เบญจกุล; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2558ผลของอิมัลซิไฟเออร์ สภาวะการผสม และสารเติมแต่งบางชนิดต่อสมบัติและความคงตัวของฟิล์มอิมัลชันจากโปรตีนซูริมิที่เติมน้ำมันปาล์มธรรมนูญ โปรดปราน; สุทธวัฒน์ เบญจกุล; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาคุณลักษณะ องค์ประกอบ และการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษาปลาบึกเลี้ยงในจังหวัดเชียงรายสาโรจน์ รอดคืน; สุทธวัฒน์ เบญจกุล; มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2553รายงานวิจัยเรื่องสมบัติการต้านออกซิเดชันของสะตอและผลของการแปรรูปเอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์; สุทธวัฒน์ เบญจกุล; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2543เอนไซม์ทรานส์กลูทามิเนสและสารยับยั้งเอนไซม์โปรตีนเนสจากพลาสมาเลือดหมู : การแยกและการประยุกต์ใช้เป็นสารเพิ่มความแข็งแรงของเจลซูริมิสุทธวัฒน์ เบญจกุล; จันทิรา ศรีวิลัย; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2542โปรตีนไฮโดรไลเสทและน้ำมันดิบจากหัวกุ้งกุลาดำสุทธวัฒน์ เบญจกุล; ไตรตะวัน คงแก้ว; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง)
2544โปรตีเนสที่เร่งการเกิดโมโดริในซูริมิที่ผลิตจากปลาปากคม : คุณลักษณะและบทบาทต่อการอ่อนตัวของเจลสุทธวัฒน์ เบญจกุล; จิรวดี เทือกสุบรรณ; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร