Please use this identifier to cite or link to this item: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17652
Title: การเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์
Other Titles: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์
Authors: สุทธวัฒน์ เบญจกุล
Faculty of Agro-Industry (Food Technology)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Keywords: อุตสาหกรรมอาหารทะเล การควบคุมคุณภาพ;อาหารทะเล;อาหาร มาตรการความปลอดภัย
Issue Date: 2561
Publisher: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Abstract: Quality and safety of seafoods are the prime factors affecting consumers and economy. Improvement or development of potential technologies or utilization of seafood processing byproducts is of profound benefit for seafood industry of Thailand. Collagen could be extracted from fish scale, or skin of fish or squid using acid or acid in combination of pepsin, especially with the aid of ultrasound. Facing with fishy odor, which is the drawback of fish gelatin, it must be produced from fresh raw materials. Defatting along with the use of antioxidant during the extraction could lower the development of fish odor in gelatin. Additionally, some hydrocolloids or phenolic extracts were incorporated to strengthen the gelatin gel. Apart from serving as gelling agent, gelatin could be used for film making. With poor water vapor barrier property, the improvement of gelatin film was carried out by addition of oil, development of gelatin/polylactic acid (PLA) bilayer films or nanoclay composite film, etc. Protein hydrolysates possessing bioactivities were successfully produced from fish processing leftover via the optimization of process, degree of hydrolysis and type of proteases. Hydrolysate subjected to Maillard reaction exhibited the increased bioactivity. Hydrolysates could be applied or fortified in drink and surimi product, etc. Marine oils rich in W-3 fatty acids were extracted from hepatopancreas of Pacific white shrimp or defat fat of seabass. Microencapsulation was a powerful tool in enhancement of stability and microcapsule could be applied with ease. Addition of phenolic extract effectively increased oxidative stability of marine oil emulsion. Gel strength of surimi was increased via the addition of protease inhibitors from various sources such as duck egg albumen, squid ovary, tuna roe and legume seeds. Furthermore, protein cross-linkers such as ethanolic coconut husk extract could increase gel strength. Squid melanin free ink containing tyrosinase was able to increase gel strength of surimi. Additionally, it could prevent lipid oxidation and improve the property of fish muscle protein based films. Phosphate and bicarbonate replacer was developed and was able to increase water holding capacity and lower the cooking loss of treated shrimp. Nevertheless, it induced the formation of fishy odor. It had no effect in color of pre-cooked shrimp and increased freeze-thaw stability. For melanosis in precooked shrimp, it was retarded by treatment with phenolic compounds with the aid of ultrasound, in which the active compounds could be penetrated into the shrimp more effectively. Under-utilized species such as small shrimp, Acetes vulgaris, could be used as an alternative raw material for kapi production. The kapi obtained had the quality equivalent to the commercially available counterpart. Trypsin from fish viscera could be recovered and applied for several purposes, e.g. processing aid for virgin coconut oil production, etc.
Abstract(Thai): คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารทะเลมีความสำคัญต่อผู้บริโภคและเศรษฐกิจ การปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพหรือการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจึงเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม อาหารทะเลของไทย คอลลาเจนสามารถสกัดจากเกล็ดปลา หนังปลา และหนังหมึก โดยใช้กรดหรือกรดร่วมกับเปปซินหรืออัลตราซาวด์เพื่อเพิ่มผลผลิต เนื่องจากกลิ่นคาวเป็นอุปสรรคสำคัญของเจลาตินจากสัตว์น้ำ อันมีสาเหตุจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน ดังนั้นวัตถุดิบต้องมีความสด ส่วนการกำจัดไขมันในวัตถุดิบและเติมสารต้านออกซิเดชันระหว่างกระบวนการสกัดสามารถลดกลิ่นคาว การเติมไฮโดรคอลลอยด์ หรือสารสกัด ฟีนอลลิก เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพด้านความแข็งแรงเจล นอกจากนี้เจลาตินจากปลาสามารถขึ้นรูปเป็นฟิล์ม อย่างไรก็ตามต้องปรับปรุงสมบัติการป้องกันการซึมผ่านไอน้ำ เช่น การเติมน้ำมัน การขึ้นรูป เป็นฟิล์มสองชั้นร่วมกับกรดพอลิแลกติก (PLA) และการพัฒนาฟิล์มชนิดนาโนคอมโพสิตที่เติมนาโนเคล (nanoclay) เป็นตัน โปรตีนไฮโดรไลเสตที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสามารถผลิตจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ โดย ต้องควบคุมกระบวนการผลิต ระดับการย่อยสลาย รวมทั้งชนิดโปรติเอส การใช้ปฏิกิริยาเมลลาร์ดสามารถเพิ่มมีฤทธิ์ทางชีวภาพ และไฮโดรไลเสตสามารถเติมในน้ำผลไม้ ผลิตภัณฑ์ซูริมิ เป็นตัน ส่วนไขมันที่ประกอบด้วยกรดไขมันชนิด W-3 สูง สามารถสกัดจากตับอ่อนกุ้งขาว หรือไขมันช่องท้องปลากะพง การเตรียมในรูปไมโครแคปซูลสามารถเพิ่มความคงตัว และประยุกต์ใช้ได้ง่าย การเติมสารสกัดนอลิกซึ่งมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน สามารถเพิ่มความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของอิมัลชัน เจลซูริมิสามารถปรับปรุงให้มีความแข็งแรงเจลเพิ่มขึ้นโดยการเติมสารยับยั้งโปรติเอสจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ไข่ขาวจากไข่เปีด ไข่หมึก ไข่ปลาทูน่า และถั่ว นอกจากนี้การเติมสารเชื่อมประสานโปรตีน เช่น สารสกัดเอทานอลจากกาบมะพร้าว ส่งผลให้ความแข็งแรงเจลซูริมิเพิ่มขึ้น ส่วนน้ำหมึกที่ปราศจากเมลานินซึ่งประกอบด้วยเอนไซม์ไทโรซิเนส สามารถใช้เพิ่มความแข็งแรงเจลของซูริมิ อีกทั้งน้ำหมึกที่ปราศจากเมลานิน สามารถป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปรับปรุงสมบัติของฟิล์มจากกล้ามเนื้อปลา การปรับปรุงคุณภาพกุ้งขาวโดยการพัฒนาสารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนตนั้น สามารถเพิ่มการอุ้มน้ำ ลดการสูญเสียน้ำจากการให้ความร้อน แต่ส่งผลให้เกิดกลิ่นคาวเล็กน้อยในกุ้ง อย่างไรก็ตามไม่มีผลต่อสีของกุ้งสุก และสามารถเพิ่มความคงตัวของกุ้งต่อการแช่แข็งทำละลาย ส่วนเมลาโนซิสในกุ้งที่ผ่านการให้ความร้อน สามารถป้องกันได้โดยการใช้สารประกอบฟืนอลิกร่วมกับอัลตราซาวด์ช่วยเพื่อให้สารเข้าไปในกุ้งได้เพิ่มขึ้น และยับยั้งเมลาโนชิสอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สัตว์ทะเลที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ เช่น กุ้งขนาดเล็กคือ Acetes vulgaris สามารถผลิตเป็นกะปิ แทน การใช้เคยโดยให้คุณภาพใกล้เคียงกับกะปิที่ผลิตทางการค้า ส่วนเครื่องในสัตว์น้ำซึ่งประกอบด้วย ทริปซิน สามารถแยกและนำทริปซินมาประยุกต์ใช้ เช่นเพื่อสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17652
https://tnrr.nriis.go.th/#/services/research-report/detail/301884
Appears in Collections:850 Research

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.