Browsing by Author นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การจัดการของผู้ประกอบการเหมืองหินอุตสาหกรรมต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับชุมชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ เหมืองหินเขาคูหา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และเหมืองหินเขารุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์; นรเชษฐ ขุนทองเพชร
2560การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวัฒนธรรมของชุมชนแห่งหนึ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์; ยุรี แก้วชูช่วง; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2560การจัดระบบสวัสดิการชุมชนเชิงสมานฉันท์ กรณีศึกษาตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์; จันทนา เจริญวิริยะภาพ; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2559การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ด้วยหลักธรรมาภิบาลฉัตรไชย รัตนไชย; ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; วิจัย กาญจนสุวรรณ; นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2022การสร้างพื้นที่กลางของภาคประชาสังคมกับการจัดการความขัดแย้ง จากโครงการท่าเรือน้าลึกปากบารา กรณีศึกษาสมัชชาคนสตูลนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์; สมบูรณ์ คำแหง; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2556ตัวชี้วัดความยั่งยืนสำหรับการประมงโดยการจับในทะเลสาบสงขลาฉัตรไชย รัตนไชย; นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2556ตัวชี้วัดความยั่งยืนสำหรับการประมงโดยการจับในทะเลสาบสงขลาฉัตรไชย รัตนไชย; นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
2560รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถานการณ์และรูปแบบการจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลานฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies