Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 20 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557-06การควบคุมมลพิษ และผลผลิตประมงอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลาคณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2557-07ทำ ประมงอย่างไรให้ยั่งยืน กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลาคณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2556ข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2555โครงการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะายฝั่งทะเลของประเทศสไทยบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด; กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2557สำรวจและรวบรวมตัวอย่างแมงกะพรุนไฟบริเวณหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลาศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2558รายงานสถานการณ์ปะการัง-หญ้าทะเล 2558สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2555รายงานประจำปี พ.ศ. 2553 และ 2554ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2556รายงานประจำปี พ.ศ. 2555ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2553รายงานประจำปี พ.ศ. 2552ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2551รายงานประจำปี พ.ศ. 2550ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง