Please use this identifier to cite or link to this item: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15918
Title: ข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Authors: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Keywords: คุณภาพสิ่งแวดล้อม
Issue Date: 2556
Publisher: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Description: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะหน่วยงานด้านวิชาการที่มีภารกิจหลักในการกำกับดูแล การอนุรักษ์และฟื้นฟู และการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ ซึ่งมีนโยบายในการส่งเสริมองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจาก ทุกภาคส่วนในลักษณะร่วมกันดำเนินงาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ และสามารถเข้าใจสภาพพื้นที่และตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งทรัพยากรได้โดยง่ายกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน จึงได้นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาชุดข้อมูลทรัพยากรทุกประเภทให้อยู่ในรูปของชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ และจัดทำระบบในการนำเสนอ เพื่อให้สามารถนำมาแสดงผลเชิงพื้นที่ร่วมกันได้บนแผนที่ออนไลน์หรือ “ระบบฐานข้อมูลภูมิสา รสนเทศทรัพยากรทา งทะเลและชายฝั่ ง”ซึ่ งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของกรมฯlที่ iURL:www.dmcr.go.th/marinecenter เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหาร นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจที่ต้องการศึกษาวิจัยและรับทราบสถานการณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไปสำหรับเอกสาร “ข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ฉบับนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รวบรวมชั้นข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในแต่ละประเภทที่สำคัญมาเรียบเรียงและนำเสนอในรูปของเอกสารแผนที่ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งกลุ่มงานทางวิชาการ หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนและผู้สนใจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษาและค้นคว้า หรือใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่ง
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15918
Appears in Collections:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาItems in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.