ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 35
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งระดับตำบลจิตติมา, เสถียรวุฒิกุล
2555ชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานีสุภาพร, องสารา; ถนอมพงศ์, บัวบรรจง; ธนัญญา, ไทยกลาง
2555-02ทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดพัทลุงสำนักอนุรักษทรัพยากรป่าชายเลน
2552โครงการสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล_ต.ปากแตระ_อ.ระโนด_จ.สงขลาสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557เส้นทางสู่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนจังหวัดสงขลาส่่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่่าชายเลนที่ 6
2558รายงานรวบรวมข้อมูล ฐานข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด 23 จังหวัดกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2554-05ทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสงขลาสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
2549รายงานประจำปี พ.ศ. 2548ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2552รายงานประจำปี พ.ศ. 2551ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2556ข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง