ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 36
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557-06การควบคุมมลพิษ และผลผลิตประมงอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลาคณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2557-07ทำ ประมงอย่างไรให้ยั่งยืน กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลาคณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2551-12การศึกษาคุณภาพน้ำและตะกอนดินอ่าวปากพนังและบริเวณนอกปากทะเลสาบสงขลาจิรารัตน์ เรี่ยมเจริญ; จงกล บุญครองชีพ; วิชาญ ชูสุวรรณ์; เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล
2556-12โครงการศึกษาจัดทำแผนหลักและออกแบบเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่แหลมตะลุมพุก ถึงปากน้ำทะเลสาบสงขลา-แผนแม่บทและปฏิบัติการการแก้ปัญหากรกัดเซาะชายฝั่งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553-04ข้อมูลการสำรวจหอยกะพงเทศขนาดเล็กในทะเลสาบสงขลากลุมสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
2551-12การแพร่กระจายและชีววิทยาโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) ในทะเลสาบสงขลานิลวัตน์, สันติ; นิภล, จันทขวัญ; อุมา, เกื้อกูล
2552-11สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาปัทมาภรณ์, หมาดนุ้ย; ศักดิ์อนันต์, ปลาทอง
2552-11ปลาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาปัทมาภรณ์, หมาดนุ้ย; ศักดิ์อนันต์, ปลาทอง
2556ข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2555โครงการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะายฝั่งทะเลของประเทศสไทยบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด; กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง