Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 129 (Search time: 0.018 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การศึกษาสมบัติของฮีโมไซยานินในกุ้งแชบ๊วยประภาพร อุทารพันธุ์; อาจรีย์ เจียวก๊ก; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2552โปรตีเอสอินฮิบิเตอร์จากเซลล์แขวนลอยยางพาราหลังถูกกระตุ้นด้วยคอบเปอร์ซัลเฟตนันทา เชิงเชาว์; อรวรรณ บุณยะแต่ง
2545ศักยภาพการนำตะกอนในกระบวนการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็งด้วยไคโตซานมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารไก่กระทงสุธี รัตนะ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาชีวเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)
2542การแสดงออกของยีนโปรตีนเรืองแสงสีเขียวใน Bacillus spp.อติพล พัฒิยะ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาชีวเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)
2544เปรียบเทียบประสิทธิภาพของไคโตซานจากกระดองปลาหมึกและเปลือกกุ้งต่อการห้ามเลือด การสมานแผล และความปลอดภัยในการนำไปใช้อุตส่าห์ จันทร์อำไพ; มณฑา จำเริญรักษ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาชีวเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)
2546การคัดเลือกยางพันธุ์ต้านทานจากเชื้อพันธุ์ (germplasm) โดยใช้ซูโอสปอร์ และท็อกชินของเชื้อรา Phytophthora palmivoraนารถธิดา รอดโพธิ์ทอง; คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)
2546การพัฒนาวิธีวิเคราะห์แบบจับเพื่อตรวจหาไวเทลโลจีนินและตัวรับของปลากระบอกดำอนรรฆ พลชาติ; คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)
2547ผลของความเค็มต่อการทำงานของเอนไซม์ในเตรตรีดักเทสในต้นข้าวประทุม ฤทธิสุนทร; คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)
2547การศึกษาสมบัติของเอนไซม์เอ็น-อะซิติลกลูโคซามินิเดสในฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วยสุวรรณา ผลใหม่; คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)
2545การวิเคราะห์สมบัติของไวเทลโลจีนินและการตรวจหาตัวรับไวเทลโลจีนินจากปลากระบอกดำพีรพงษ์ พึ่งแย้ม; คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)