Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.128 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2538ปัญหาการพัฒนาบุคลากรในระดับปฏิบัติการของโรงแรมอำเภอหาดใหญ่นิติพล ภูตะโชติ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2554ความต้องการในการพัฒนาของลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่จุฑามณี ตระกูลมุทุตา; ภูทิน ผ่องขาว; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2540การศึกษาความต้องการแรงงานเพื่อตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ; ศรีสุพร ช่วงสกุล; สุชาย อัศวพันธุ์ธนกุล; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562-01-14ความสำคัญและผลการดำเนินงานของการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่สุธินี ฤกษ์ขำ; ชนิตา รัตนไชยยันต์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2562การรับรู้ของพนักงานและลูกจ้างต่อการบริหารงานคนเก่งของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; จันทร์จิรา สะมะแอ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในระบบบริหารคนเก่งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิศรัฎฐ์ รินไธสง; ฤาชุตา เทพยากุล; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์