กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4708
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารมังสะวิรัต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Probiotic lactic acid bacteria for applications in vegetarien food products.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ดวงพร คันธโชติ
วราภรณ์ วุฑฒะกุล
วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
คำสำคัญ: โพรไบโอติก;แบคทีเรียแล็กติก;ผลิตภัณฑ์อาหาร;อาหารมังสวิรัติ
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4708
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:326 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
table.pdf533.32 kBAdobe PDFดู/เปิด
biblio.pdf48 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf244.89 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf102.71 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf15.48 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น