332 Research : [94] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 94
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วิธีวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าตรวจหาโครงสร้างธรณีวิทยาที่มีลักษณะเป็นแอ่งวรวุฒิ โลหะวิจารณ์; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2551การศึกษาแนวทางการกำจัดก๊าซพิษจากน้ำเสียน้ำยางข้นด้วยเทคนิคพลาสมาเคมีสุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Faculty of Engineering Chemical Engineering
2562การขึ้นรูปและการเก็บเกี่ยวพลังงานจากการสั่นของวัสดุประกอบอิเล็กโทรสตริกทิฟที่เจือสารนำไฟฟ้าด้วยเทคนิก การยิงแสงเลเซอร์กำลังสูงชัชชัย พุทซ้อน; นันทกาญจน์ มุรศิต; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2562โครงการเซนเซอร์เชิงแสงความไววิเคราะห์สูง อาศัยหลักการขยายสัญญาณด้วยเทคนิค catalyzed hairpin assembly สําหรับการตรวจวัดไมโครอาร์เอ็นเอชิตนนท์ บูรณชัย; ปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2559พัฒนาต้นแบบชุดกรองเซรามิกเมมเบรนสำหรับการกรองน้ำสกัดเสริมสุขภาพจากเปลือกมังคุดดรุณี ผ่องสุวรรณ; ดวงพร คันธโชติ; ไตรภพ ผ่องสุวรรณ; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2559อัตราการตกตะกอนช่วงปัจจุบันในทะเลสาบสงขลาโดยวิธีวัดไอโซโทปกัมมันตรังสี ตะกั่ว - 210 และซีเซียม - 137ไตรภพ ผ่องสุวรรณ; คมฤทธิ์ วัฒนวาที; ดรุณี ผ่องสุวรรณ; สันติ รักษาวงษ์; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2558การศึกษาคุณภาพของกล้วยเล็บมือนางอบแห้งด้วยพลังงานหมุนเวียน และการเก็บรักษาสุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; พีระพงศ์ ทีฆสกุล; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2558การอบแห้งแบบพุ่งชนเพื่อการผลิตข้าวกาบา: จลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพสุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; จุฑารัตน์ ทะสะระ; วีรยา คุ้มเมือง; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2560การตรวจวัดและวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีในดิน เพื่อประเมินการชะล้างและการสะสมของดินในพื้นที่คัดสรรในเขตแอ่งหาดใหญ่ไตรภพ ผ่องสุวรรณ; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาแอพทาเซนเซอร์เชิงแสงความไววิเคราะห์สูงแบบไม่ติดฉลากสำหรับการตรวจวัดซิสพลาตินชิตนนท์ บูรณชัย; ปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2012Opticat Fiber Integrated Spiral Microchannels for Continuous Particle Separation and CountingSureerat Homhuan; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2554การพัฒนาระบบอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ระดับวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; วีระ ไทยสยาม; สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2554การพัฒนาระบบอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ระดับวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; วีระ ไทยสยาม; สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชื่อชุดโครงการการสร้างพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่และการจัดการพลังงานสำหรับการทำงานด้วยตัวเองของอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สายนันทกาญจน์ มุรศิต; พฤกธิกร สมิตไมตรี; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2559การพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อยแบบสเตอร์บรัชสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนปริมาณน้อยจงดี บูรณชัย; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; ปณต ถาวรังกูร; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2559การใช้วิธีทางธรณีฟิสิกส์ตรวจหารอยเลื่อนคลองมะรุ่ยในพื้นที่คีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดี ยอดขยัน; กำแหง วัฒนเสน; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2557การเตรียมและการเก็บเกี่ยวพลังงานการสั่นด้วยพอลิเมอร์ผสมอิเล็กโทรสติกทิฟชัชชัย พุทซ้อน; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2557การหาความเร็วคลื่นเฉือนใต้ผิวดินเพื่อจำแนกประเภทพื้นที่การตอบสนองทางด้านแผ่นดินไหวในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสวัสดี ยอดขยัน; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2555การประเมินเสถียรภาพทางสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ของเขื่อนดินกรณีศึกษาเขื่อนคลองสะเดาธนิต เฉลิมยานนท์; ธนันท์ ชุบอุปการ; กำแหง วัฒนเสน; สวัสดี ยอดขยัน; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์วรากร ลิ่มบุตร; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; Faculty of Science (Mathemetics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 94