กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2026
ชื่อเรื่อง: การใช้ประโยชน์กากตะกอนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลสำหรับเป็นนปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดิน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Utilization of sewage studge from sea food industry as an organic fertilizer and soil amendment
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (การจัดการทรัพยากรดิน)
คำสำคัญ: การจัดการดิน;ปุ๋ยอินทรีย์;กากตะกอนน้ำเสีย;อุตสาหกรรมอาหารทะเล;การจัดการของเสีย
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2026
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:542 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
221901.pdf85.58 kBAdobe PDFดู/เปิด
221901_app2.pdf140.37 kBAdobe PDFดู/เปิด
221901_app1.pdf575.75 kBAdobe PDFดู/เปิด
221901_bibli.pdf84.65 kBAdobe PDFดู/เปิด
221901_ch4.pdf78.35 kBAdobe PDFดู/เปิด
221901_ch3.pdf392.6 kBAdobe PDFดู/เปิด
221901_ch2.pdf106.61 kBAdobe PDFดู/เปิด
221901_ch1.pdf151.72 kBAdobe PDFดู/เปิด
221901_con.pdf107.78 kBAdobe PDFดู/เปิด
221901_ab.pdf80.77 kBAdobe PDFดู/เปิด
221901_ti.pdf44.51 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น