460 Thesis : [136] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 135
Issue DateTitleAuthor(s)
2555กลยุทธ์การตลาดบริการสำหรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา : กรณีศึกษาสโมสรฟุตบอลสงขลาวิวัฒน์ แซ่หลี; นิมิต ซุ้นสั้น; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสพงศกร พิชยดนย์; นัสรี มะแน; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2018The investigation of Thai mature consumer's intention to buy health related productsPiyanuch Preechanont; Wit Kritcharoen; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2561การวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการโดยใช้แบบจำลอง KQCAH ที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพรนฤบาล ยมะคุปต์; รสสุคนธ์ ทองกระจาย; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2561การประยุกต์ใช้ต้นทุนกิจกรรมในโรงงานแปรรูปกุ้งแช่แข็งบุญฑริกา ใจกระจ่าง; วัชรินทร์ วิชัยดิษฐ์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2562ความสามารถทางนวัตกรรมและความสามารถทางการตลาดที่ส่งผลต่อผลดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาพงศกร พิชยดนย์; ศตายุ ร่มเย็น; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยว กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในจังหวัดภูเก็ตประทีป เวทย์ประสิทธิ์; วิภาวัลย์ ตันติปิฎก; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2561พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีภาสกร ธรรมโชติ; ประภาภรณ์ รักษ์สุข; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2562อิทธิพลของแรงจูงใจด้านสุขภาพ ความรู้ด้านสุขภาพ และความใส่ใจสุขภาพต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางผ่านข่องทางออนไลน์ธีรศักดิ์ จินดาบถ; เดือนจรัส เหล่าเจริญสุข; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2562ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคกรณีศึกษา : ลูกค้าในอนาคตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างวรพจน์ ปานรอด; ณัฐภัทร นิระภัย
2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจซึ่งทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคในประเทศไทยวรพจน์ ปานรอด; ปารมี รอดกลิ่น
2562ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ซ้ำและการสื่อสารการตลาดแบบปากต่อปากของผู้โดยสารรถประจำทางในจังหวัดนครศรีธรรมราชวรพจน์ ปานรอด; ปาริสา ชนะสิทธิ์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2561การวิเคราะห์สมรรถภาพของโรงแรมตามแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยชยานนท์ ภู่เจริญ; ณิชาพัชร สังข์แก้ว; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2562พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยศิรินุช ลอยกุลนันท์; โชติกา จันทร์อุ่ย; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2017A Perspective of Transportation Service Customer on Green Transportation towards Buying Behaviour : A Study of Southern Industry ThailandSumana Laparojkit; Prapatsara Anantapokai; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2017Enhancing Employee Engagement and Employee Loyalty among Generation Y Employees : A Case Study of Large Hotels in Hatyai, SongkhlaDaraneekorn Supanti; Sorawit Wutijaroenwong; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล : กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไทยในภาคใต้สุนันทา เหมทานนท์; ปริยากร ชอบงาม; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีในแบรนด์สถาบันการศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สุมนา ลาภาโรจน์กิจ; ธีรนัย เจริญพานิช; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2560โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย : ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนข้ามประเภทองค์กรคณน ไตรจันทร์; รัชชพงษ์ ชัชวาลย์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2561ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาองค์ประกอบทุนทางปัญญา กับความสามารถขององค์กรในการจัดการความรู้ : ศึกษาในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่พัฒนิจ โกญจนาท; คงพล มนวรินทรกุล; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 135